Programalama > DELPHI

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  Edit5: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Button2: TButton;
  kayitbilgileri: TButton;
  Button1: TButton;
  Button3: TButton;
  scbRed: TScrollBar;
  Label6: TLabel;
  scbyellow: TScrollBar;
  Label8: TLabel;
  scborange: TScrollBar;
  Label9: TLabel;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure kayitbilgileriClick(Sender: TObject);
  procedure scbRedChange(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

 procedure TForm1.kayitbilgileriClick(Sender: TObject);
begin
kayitbilgileri.Visible := true;
panel1.Visible := true;
button3.visible :=true;
end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
CLOSE;
end;procedure TForm1.scbRedChange(Sender: TObject);
begin
form1.Color:=RGB(scbRed.Position,scbyellow.Position,scborange.Position );
end;

end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.