Programalama > ADO.NET - ADO

Bilindi?i gibi ço?u internet sitesi üyelik kendi üyelik sistemlerini kuruyorlar ve örne?in bir makale okumak için bile kullanycy ady ve ?ifre isteyen formlar kar?ymyza çykyyor.Asp.Net’te yazylmy? olan bu basit login page üyelerin girdi?i kullanycy ady ve ?ifre’yi access veritabanyndan kontrol edip sisteme giri? izni veriyor.

------ Login.aspx -----

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %>
<script runat="server" language="VB">

‘ giris tusuna basty?ymzda olmasyny istedi?imiz olay
	
Sub OK_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs)
  Dim DBConn as OleDbConnection
  Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
  Dim DSPageData as New DataSet
  DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
    & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
    & "DATA SOURCE=" _
    & Server.MapPath("db.mdb;"))
  DBCommand = New OleDbDataAdapter _
    ("Select * From uyeler Where " _
    & "kad = '" & kad.Text & "' " _
    & "And sifre = '" & sifre.Text & "'" _
    , DBConn) 
  DBCommand.Fill(DSPageData, _
    "uyeler")
  If DSPageData.Tables("uyeler").Rows.Count = 0 Then
    hata.Text = "Kullanycy Adynyzy veya ?ifrenizi Yanly? Girdiniz" 
  	 Else
    Session("id") = DSPageData.Tables("uyeler"). _
      Rows(0).Item("id")
   Session("id") = kad.Text  ‘ Kullanycy adymyz session bilgimiz olsun
   response.Redirect("default.aspx")
 End If
End Sub
</script>

<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">

<center>
<br>
<b>.:: Üye Giri? ::.</b><br><br>
 Kullanycy Ady:    <asp:textbox id="kad" runat="server"/>
<br><br>           ?ifre :    <asp:textbox id="sifre" runat="server" textmode="password" />
<br><asp:Button runat="server" id="runat" Text="Giri?" OnClick="OK_OnSubmit" />

<br><asp:label id="hata" runat="server" />
</form>
</body>
</html> 

?imdi default.aspx sayfamyzy yazalym.

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>

<script runat="server" language="VB">

	Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
	‘Burada kullanycy adyny istiyoruz e?er kullanycy ady yoksa geri gönder diyoruz	
If Len(session("id")) = 0 Then
    Response.Redirect("login.aspx")
 	Else
‘ Request.ServerVariables(“Auth_user”) olayy sayfaya authenticate olan 
 ‘kullanycynyn bilgisini bildiriyor
bilgi.text = Request.ServerVariables("Auth_user")
	end if
   End Sub

	‘ Session.Clear session bilgilerimizi temizliyor ve login.aspx sayfasyna yönlendiriyor.

Sub cikis_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs) 
	Session.Clear()
	response.Redirect("login.aspx")
end sub
</script>
<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<center>
<br>
<b>.:: Üye Durumu ::.</b><br><br>
 <br><asp:label id="bilgi" runat="server" />
<br>
<br>
<asp:button id="cikis" runat="server" Text="Çyky?" OnClick="cikis_OnSubmit" />
</form>
</body>
</html>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.