Programalama > ADO.NET - ADO

Data.aspx dosyasynda dikkat çeken nokta <asp:datagrid> etiketi içerisindeki geli?mi? ve fonksiyonel etiketlerdir.Bu etiketler sayesinde olu?turdu?umuz datagrid’in özelliklerini , boyunu, yazy rengini ve tipini gibi birçok özelli?i de?i?tirebiliyoruz.Bir sonraki makalemde bu özelliklerin kullanyly?yny, verileri syralama methodlaryny anlatycam.Yyi çaly?malar...

-----data.aspx ------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" src="data.aspx.vb" Inherits="data" %>
<HTML>
	<HEAD>
		<title>DataGrid</title>
		
	</HEAD>
	<body >
		<form id="Form1" method="post" runat="server">
<ASP:DataGrid 
  id="listtalepler" 
  runat="server"
  Width="90%"
  BorderColor="black"
  CellPadding=3 
  CellSpacing="0"
  Font-Name="Trebuchet MS"
  Font-Size="10pt"
  ForeColor="Black"
  BackColor="Beige" 
  HeaderStyle-BackColor="Burlywood"
  HeaderStyle-Font-Bold="True"
  AutoGenerateColumns="False">
    <Columns>
    
      <asp:BoundColumn 
      HeaderText="AD" 
      DataField="ad"
      
    />
    <asp:BoundColumn 
      HeaderText="Soyad" 
      DataField="soyad"
	
    />
    
        
  </Columns> 
</asp:DataGrid>
		</form>
	</body>
</HTML>

-----data.aspx.vb-------

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDbPublic Class data
  Inherits System.Web.UI.Page
  Protected WithEvents listtalepler As System.Web.UI.WebControls.DataGrid


#Region " Web Form Designer Generated Code "

  'This call is required by the Web Form Designer.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()

  End Sub

  Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
    'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
    'Do not modify it using the code editor.
    InitializeComponent()
  End Sub

#End Region

  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    If Not IsPostBack Then
      Dim DBConn As OleDbConnection
      Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
      Dim DSPageData As New DataSet()
      DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
        & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
        & "DATA SOURCE=" _
        & Server.MapPath("db/veritabanim.mdb;"))
      DBCommand = New OleDbDataAdapter _
        ("Select * From tbltalep " _
        & " order by ad" , DBConn)
      DBCommand.Fill(DSPageData, _
        "talepler")
      listtalepler.DataSource = _
        DSPageData.Tables("talepler").DefaultView
      listtalepler.DataBind()
    End If
  End Sub
End Class


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.