Programalama > DELPHI

Etiketler: standart, windows, kisayolu, nun

Ort. 0
Puan ver:
uses ShlObj, ActiveX, ComObj;
...
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 IObject  : IUnknown;
 ISLink   : IShellLink;
 IPFile   : IPersistFile;
 PIDL    : PItemIDList;
 InFolder  : array[0..MAX_PATH] of Char;
 TargetName : String;
 LinkName  : WideString;
begin
 TargetName := 'c:\windows\calc.exe';

 {Use TargetName:=ParamStr(0) which
 returns the path and file name of the
 executing program to create a link to your
 Application}

 IObject := CreateComObject(CLSID_ShellLink);
 ISLink := IObject as IShellLink;
 IPFile := IObject as IPersistFile;

 with ISLink do begin
  SetPath(pChar(TargetName));
  SetWorkingDirectory
	  (pChar(ExtractFilePath(TargetName)));
 end;

 // if we want to place a link on the Desktop
 SHGetSpecialFolderLocation
   (0, CSIDL_DESKTOPDIRECTORY, PIDL);
 SHGetPathFromIDList
   (PIDL, InFolder);

 {
  or if we want a link to appear in
  some other, not-so-special, folder:
  InFolder := 'c:\SomeFolder'
 }

 LinkName := InFolder + '\Delphi Created Link.lnk';
 IPFile.Save(PWChar(LinkName), false);
end;Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.