Programalama > DELPHI

Etiketler: download

Ort. 0
Puan ver:
procedure gy_DownloadFile_to_file(const Url: string;File1,File2: String; Obj:TObject);
var
 NetHandle: HINTERNET;
 UrlHandle: HINTERNET;
 Buffer: array[0..1024] of Char;
 Toplam, BytesRead,NumWritten: dWord;
 ToF: file;
begin
 Toplam:=0;
 NetHandle := InternetOpen('Delphi 5.x', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);

 if Assigned(NetHandle) then
 begin
  UrlHandle := InternetOpenUrl(NetHandle, PChar(Url), nil, 0, INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);

  if Assigned(UrlHandle) then
   { UrlHandle valid? Proceed with download }
  begin
   FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), 0);
    AssignFile(ToF, file1);
    Rewrite(ToF, 1);	{ Record size = 1 }
   repeat
    FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), 0);
    InternetReadFile(UrlHandle, @Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead);
    Toplam := Toplam + BytesRead;
    if assigned(Obj) and ( Obj is TLabel) then
     TLabel(obj).caption := File2+' '+ FloatToStr(Toplam)+' Byte indi :)' ;
    BlockWrite(ToF, Buffer, BytesRead,NumWritten);
    Application.ProcessMessages;
   until BytesRead = 0;
   InternetCloseHandle(UrlHandle);
   CloseFile(ToF);
  end
  else
   { UrlHandle is not valid. Raise an exception. }
   raise Exception.CreateFmt('Cannot open URL %s', [Url]);

  InternetCloseHandle(NetHandle);
 end
 else
  { NetHandle is not valid. Raise an exception }
  raise Exception.Create('Unable to initialize Wininet');
end;


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.