Programalama > PASCAL

Etiketler: sene, ayi, girin, hemen

Ort. 0
Puan ver:
program takvim;
uses crt;
label tekrar,aynoal;
const
   aylar:array[1..12] of string[9]=
   ('JANUARY','FEBRUARY','MARCH','APREL','MAY','JUNE','JULY','AUGUST','SEPTEMBER',
   'OCTOBER','NOVEMBER','DECEMBER');
   gunler:array[0..6] of string[3]=('Sun','Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat');
   topgun:array[1..12] of integer=(0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334);
   aygunsay:array[1..12] of integer=(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
   sutno:array[0..6] of integer=(15,23,31,39,47,55,63);
type
  st70=string[70];
var
  syil:string[4];
  yaz:string[20];
  ay,gun,yr,y,c,cn,d,l,sut,yil,jgun,artik:integer;
  tus:char;
procedure yildiz(n:integer);
var l:integer;
begin for l:=1 to n do
    write('*');
end;
procedure bosluk(n:integer);
var l:integer;
begin for l:=1 to n do
    write(' ');
end;
procedure gunyaz(x:integer;s:st70);
begin gotoxy(sutno[x],sut);write(s);
end;
procedure ayyaz(x:integer;s:st70);
begin gotoxy(x,4);write(s);
end;
procedure gyaz(x,daycount:integer);
begin if x=0 then sut:=sut+2;
    gotoxy(sutno[x],sut);write(daycount:2);
end;
procedure ilkgunbul(m,yr:integer);
begin
   y:=yr-1801;c:=trunc((yr-1)/100);
   cn:=trunc(yr/100);
   d:=(5+y+trunc(y/4)-(c-18)+trunc((c-16)/4))mod 7;
   if yr mod 4=0 then artik:=1 else artik:=0;
   jgun:=topgun[m]+1;if m>2 then
   jgun:=jgun+artik;
   d:=d+(jgun mod 7);
end;
{************************** ANA PROGRAM ********************************}
begin
   tekrar:
   clrscr;
   highvideo;
   gotoxy(0,22);writeln('PLEASE ENTER YEAR AND MONTH WHICH BETWEEN 1801-2199 ');
   gotoxy(35,30);
   write('PLEASE ENTER YEAR:');
   readln(yil);
   if (yil>=0) and (yil<100) then yil:=yil+1900;
   str(yil,syil);
   gotoxy(1,23);
   clreol;
   if (yil<1801) or (yil>2199) then
   begin
     writeln('ERROR!! PLEASE ENTER YEAR AGAIN...');
     goto tekrar;
   end;
   aynoal:
   gotoxy(35,32);
   write('PLEASE ENTER MONTH:');
   readln(ay);
   gotoxy(1,24);
   clreol;
   if (ay<0) or (ay>12) then
   begin
     writeln('ERROR!! PLEASE ENTER MONTH AGAIN...');
     goto aynoal;
   end;
   clrscr;
   gotoxy(28,2);
   writeln;
   bosluk(5);
   yildiz(70);writeln;
   bosluk(5);
   yildiz(9);
   bosluk(18);
   write(copy(syil,1,1));
   bosluk(4);
   write(copy(syil,2,1));
   bosluk(4);
   write(copy(syil,3,1));
   bosluk(4);
   write(copy(syil,4,1));
   bosluk(18);
   yildiz(9);writeln;
   sut:=6;
   bosluk(5);
   yildiz(70);writeln;
   bosluk(5);
   yildiz(2);
   bosluk(66);
   yildiz(2);writeln;
   for l:=1 to 13 do
   begin
     gotoxy(6,6+l);yildiz(2);
     gotoxy(74,6+l);yildiz(2);
   end;
   gotoxy(6,20);yildiz(70);
   writeln;
   ilkgunbul(ay,yil);
   for l:=0 to 6 do
     gunyaz(l,gunler[l]); writeln;
     bosluk(5);yildiz(70);writeln;
     sut:=9;
     l:=length(aylar[ay]);
     ayyaz(17,aylar[ay]);
     ayyaz(65-l,aylar[ay]);
     l:=aygunsay[ay];
     if ay=2 then l:=l+artik;
     for c:=1 to l do
     begin cn:=(d+c-3) mod 7;
        if cn<0 then cn:=cn+7;
        gyaz(cn,c);
     end;
     gotoxy(4,24);write('THIS PROGRAM IS WRITTEN BY TALIP OZTURK.');
     gotoxy(25,60);clreol;
     write('DO YOU WANT TO CONTINUE? [Y/N]');
     repeat
        tus:=readkey;
     until upcase(tus) in ['Y','N'];
     if upcase(tus)='Y' then
     goto tekrar;
end.Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2019 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.