Programalama > ADO.NET - ADO

Bildi?imiz gibi datagrid nesnesi Ado.net içerisindeki en geli?mi? özelliklere sahip veritabany nesnesi.Bundan önceki makalemde datagrid nesnesine giri? yapmy?tyk. ?imdi ayny datagrid nesnesine ek özellikler ekleyerek fonksiyonunu geni?letelim.

Di?er makalemdeki örne?e ek <asp:datagrid> etiketine OnSortCommand olayyny ekliyoruz.Bu bizim datagrid’i olu?turdu?umuzda hangi sütuna göre syrala yapaca?ymyzy seçmemize olanak veriyor.Ayryca <asp:BoundColumn> etiketine ise SortExpression="ad"
ekliyoruz ; bu syralama esnasynda veritabanyndaki hangi sütunu seçmesi gerekti?ini belirtiyor.


<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" src="data.aspx.vb" Inherits="data" %>
<HTML>
	<HEAD>
		<title>DataGrid 2</title>
		
	</HEAD>
	<body >
		<form id="Form1" method="post" runat="server">
<ASP:DataGrid 
  id="listtalepler" 
  runat="server"
  Width="90%"
  BorderColor="black"
  CellPadding=3 
  CellSpacing="0"
  Font-Name="Trebuchet MS"
  Font-Size="10pt"
  ForeColor="Black"
  BackColor="Beige" 
  HeaderStyle-BackColor="Burlywood"
  HeaderStyle-Font-Bold="True"
  AutoGenerateColumns="False"
   OnSortCommand="Sort_Grid">
      <Columns>
    
      <asp:BoundColumn 
      HeaderText="AD" 
      DataField="ad"
SortExpression="ad"
      
    />
    <asp:BoundColumn 
      HeaderText="Soyad" 
      DataField="soyad"
SortExpression="soyad"
	
    />
    
        
  </Columns> 
</asp:DataGrid>
		</form>
	</body>
</HTML>

-----data.aspx.vb-------

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDbPublic Class data
  Inherits System.Web.UI.Page
  Protected WithEvents listtalepler As System.Web.UI.WebControls.DataGrid


#Region " Web Form Designer Generated Code "

  'This call is required by the Web Form Designer.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()

  End Sub

  Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
    'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
    'Do not modify it using the code editor.
    InitializeComponent()
  End Sub

#End Region

  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    If Not IsPostBack Then
      Dim DBConn As OleDbConnection
      Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
      Dim DSPageData As New DataSet()
      DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
        & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
        & "DATA SOURCE=" _
        & Server.MapPath("db/veritabanim.mdb;"))
      DBCommand = New OleDbDataAdapter _
        ("Select * From tbltalep " _
        & " order by ad" , DBConn)
      DBCommand.Fill(DSPageData, _
        "talepler")
      listtalepler.DataSource = _
        DSPageData.Tables("talepler").DefaultView
      listtalepler.DataBind()
    End If
  End Sub

‘ Sort_Grid olayyny tanymlayarak syralamama yapmamyza olanak veriyoruz. 

Sub Sort_Grid(ByVal Sender as Object, _
  ByVal E as DataGridSortCommandEventArgs)
    Dim DBConn as OleDbConnection
    Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
    Dim DSPageData as New DataSet
    DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
      & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
      & "DATA SOURCE=" _
      & Server.MapPath("db/veritabanim;"))
    DBCommand = New OleDbDataAdapter _
      ("Select * From tbltalep " _
      & "Order By " _
      ‘ e.sortExpression.ToString() olayy tyklady?ymyz sütunu syralyyor 
& E.SortExpression.ToString(), DBConn) 
    DBCommand.Fill(DSPageData, _
      "talepler")
          listtalepler.DataSource = _
        DSPageData.Tables("talepler").DefaultView
      listtalepler.DataBind()

End Sub

End Class


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.