Programalama > VISUAL BASIC

Giriş Sayfası
Private Sub Command1_Click()
Form3.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Form7.Show
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Form5.Show
Unload Me
End Sub
(giriş-vizyon-iletişim sayfası)girişten şifreye geçiş)
Şifre Bölümü
Private Sub Form_Load()
Command1.Default = True
Command2.Cancel = True
Text1.PasswordChar = "*"
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "12345" Then
MsgBox ("şifre doğru")
Form2.Show
Unload Me
Else
MsgBox ("şifre yanlış tekrar deneyiniz")
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub
(Giriş commandına tıklandığında açılan sayfa)
Anasayfa
(Hesaplamalar-listelemeler-öğrenci+veli bilgileri-bölüm ders notları ve de açılır menüler mevcut haa bide internet bağlantı adresleri)
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet

Private Sub Command1_Click()
Set xlApp = New Excel.Application
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

xlApp.Cells(2, 1) = "Öğrenci No"
xlApp.Cells(3, 1) = "Öğrenci AdıSoyadı"
xlApp.Cells(4, 1) = "Öğrenci Tel No"
xlApp.Cells(5, 1) = "Öğrenci Doğum Tar."
xlApp.Cells(6, 1) = "Öğrenci e-mail"
xlApp.Cells(7, 1) = "Veli AdıSoyadı"
xlApp.Cells(8, 1) = "Veli Meslek"
xlApp.Cells(9, 1) = "Veli Tel"
xlApp.Cells(10, 1) = "Adres"
xlApp.Cells(11, 1) = "I.Yazılı"
xlApp.Cells(12, 1) = "II.Yazılı"
xlApp.Cells(13, 1) = "I.Yazılı"
xlApp.Cells(14, 1) = "II.Yazılı"

xlApp.Cells(2, 2) = Text1
xlApp.Cells(3, 2) = Text2
xlApp.Cells(4, 2) = Text3
xlApp.Cells(5, 2) = Text4
xlApp.Cells(6, 2) = Text5
xlApp.Cells(7, 2) = Text6
xlApp.Cells(8, 2) = Text7
xlApp.Cells(9, 2) = Text20
xlApp.Cells(10, 2) = Text21
xlApp.Cells(11, 2) = Text8
xlApp.Cells(12, 2) = Text9
xlApp.Cells(13, 2) = Text14
xlApp.Cells(14, 2) = Text15

xlBook.Application.Visible = True
End Sub


Private Sub Command10_Click()
Dim mesaj As String
mesaj = "Kaydı silmek istediğinizden emin misiniz?"
 If MsgBox(mesaj, vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2) = vbYes Then
 Data1.Recordset.Delete 'sil
 Data1.Recordset.MoveNext 'Sonrakini göster
If Data1.Recordset.EOF Then
Data1.Recordset.MoveLast
End If
End If
End Sub

Private Sub Command11_Click()
If Data1.Recordset.EditMode <> dbEditAdd Then
Data1.Recordset.MoveLast
End If
End Sub

Private Sub Command12_Click()
MsgBox ("Made by OULSOFT")
Unload Me
End Sub

Private Sub Command13_Click()
    Form1.Show
    Unload Me
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Shell "explorer http://www.google.com"
End Sub
Private Sub Command9_Click()
Data1.Recordset.AddNew
Text1.SetFocus
End Sub


Private Sub Label33_Click()
Label33 = ""
End Sub

Private Sub MnGazeteoku_Click()
Shell "explorer http://www.gazeteoku.com"
End Sub
Private Sub MnGoogle_Click()
Shell "explorer http://www.google.com"
End Sub

Private Sub MnHepsiburada_Click()
Shell "explorer http://www.hepsiburada.com"
End Sub
Private Sub MnHesapMakinasi_Click()
Form9.Show
End Sub

Private Sub Mnİletişim_Click()
Form5.Show
End Sub

Private Sub MnMEB_Click()
Shell "explorer http://www.megep.gov.tr"
End Sub
Private Sub MnRapidshare_Click()
Shell "explorer http://www.rapidshare.com"
End Sub

Private Sub Mnservis_Click()
Form11.Show
End Sub

Private Sub MnYoutube_Click()
Shell "explorer http://www.youtube.com"
End Sub
Private Sub Text8_Change()
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
End Sub
Private Sub Text9_Change()
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
End Sub
Private Sub Text10_Change()
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
End Sub
Private Sub Text11_Change()
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
End Sub
Private Sub Text12_Change()
If Check4.Value = True Then
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
Else
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 5
End If
End Sub
Private Sub Text13_Change()
If Check4.Value = True Then
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 6
Else
Label8 = (Val(Text8) + Val(Text9) + Val(Text10) + Val(Text11) + Val(Text12) + Val(Text13)) / 5
End If
End Sub
Private Sub List1_Click()
Label26 = List1.ListIndex + 1 'Seçilen elemanın listedeki sırası
Label28 = List1.ItemData(List1.ListIndex)  'Eklendiği sıra nosu
End Sub
Private Sub Command3_Click()
List1.AddItem Text2 'Texti listeye ekle
List1.ItemData(List1.NewIndex) = List1.ListCount
End Sub

Private Sub Command4_Click()
If List1.ListIndex < 0 Then
MsgBox ("Önce silinecek elemanı seçiniz")
Exit Sub
End If
Dim ind, c
c = MsgBox(List1.List(İnd) & "silinsin mi", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2, "Sil")
İnd = List1.ListIndex
If c = vbNo Then Exit Sub
List1.RemoveItem ind
Label26 = List1.ListCount
End Sub
Private Sub List2_Click()
Label30 = List2.ListIndex + 1 'Seçilen elemanın listedeki sırası
Label32 = List2.ItemData(List1.ListIndex)  'Eklendiği sıra nosu
End Sub
Private Sub Command6_Click()
List2.AddItem Text3 'Texti listeye ekle
List2.ItemData(List1.NewIndex) = List1.ListCount
End Sub

Private Sub Command7_Click()
If List2.ListIndex < 0 Then
MsgBox ("Önce silinecek elemanı seçiniz")
Exit Sub
End If
Dim ind, c
c = MsgBox(List1.List(İnd) & "silinsin mi", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2, "Sil")
İnd = List1.ListIndex
If c = vbNo Then Exit Sub
List1.RemoveItem ind
Label26 = List1.ListCount
End Sub

Private Sub MnKimliközet_Click()
Form6.Show
End Sub

Private Sub MnMediaplayer_Click()
Call Shell("C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1.exe", 1)
End Sub

Private Sub MnNothesap_Click()
Form4.Show
End Sub

Private Sub Mntelefonrehber_Click()
Form8.Show
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text14.ToolTipText = "1.yazılı notunu giriniz"
Text15.ToolTipText = "2.yazılı notunu giriniz"
Text16.ToolTipText = "1.sözlü notunu giriniz"
Text17.ToolTipText = "2.sözlü notunu giriniz"
Label33 = "2 yazılı 2 sözlü notunun ortalaması"
End Sub
Private Sub Text14_Change()
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17)) / 4
End Sub
Private Sub Text15_Change()
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17)) / 4
End Sub
Private Sub Text16_Change()
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17)) / 4
End Sub
Private Sub Text17_Change()
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17)) / 4
End Sub
Private Sub Text18_Change()
If Check6.Value = True Then
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17) + Val(Text18) + Val(Text19)) / 6
Else
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17) + Val(Text18) + Val(Text19)) / 5
End If
End Sub

Private Sub Text19_Change()
If Check6.Value = True Then
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17) + Val(Text18) + Val(Text19)) / 6
Else
Label33 = (Val(Text14) + Val(Text15) + Val(Text16) + Val(Text17) + Val(Text18) + Val(Text19)) / 5
End If
End Sub
(Bunlar anasayfanın en temel modları kendinize uyarlayabilrsiniz,bu prog kayıt ekler,kayıtlar,günceller ve siler kayıtları listede gösterir)

Bu FOrmda ise özel bi hesaplama yöntemi var  tamamen kişiye uyarlanmış ileride bunu paketler halinde yazıcam
Private Sub Form_Load()
Text1.ToolTipText = "1.Yazılı sınavı notunu giriniz"
Text2.ToolTipText = "2.Yazılı sınavı notunu giriniz"
Text3.ToolTipText = "3.Yazılı sınavı notunu giriniz"
Text4.ToolTipText = "1.Uygulama sınavı notunu giriniz"
Text5.ToolTipText = "2.Uygulama sınavı notunu giriniz"
Text6.ToolTipText = "1.Sözlü notunu giriniz"
Text7.ToolTipText = "2.Sözlü notunu giriniz"
Text8 = "3 yazılı 2 Uygulama 2 Sözlü notunu ortalaması"
Text8 = ""
Label22 = Text8
Text8 = Label22
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7
End Sub
Private Sub Text2_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7
End Sub
Private Sub Text3_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7
End Sub
Private Sub Text4_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7
End Sub
Private Sub Text5_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7

End Sub
Private Sub Text6_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7

End Sub

Private Sub Text7_Change()
Text8 = (Val(Text1) + Val(Text2) + Val(Text3) + Val(Text4) + Val(Text5) + Val(Text6) + Val(Text7)) / 7

End Sub
Private Sub Text1_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text1) > 100 Or 0 > Val(Text1) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text1.Text = ""
End If
End Sub

Private Sub Text2_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text2) > 100 Or 0 > Val(Text2) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text2.Text = ""
End If
End Sub
 Private Sub Text3_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text3) > 100 Or 0 > Val(Text3) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text3.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub Text4_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text4) > 100 Or 0 > Val(Text4) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text4.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub Text5_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text5) > 100 Or 0 > Val(Text5) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text5.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub Text6_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text6) > 100 Or 0 > Val(Text6) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text6.Text = ""
End If
End Sub

Private Sub Text7_Validate(Cancel As Boolean)
If Val(Text7) > 100 Or 0 > Val(Text7) Then
MsgBox "GİRDİĞİNİZ SAYI 0 İLE 100 ARASI OLMALIDIR"
Cancel = True
Text7.Text = ""
End If
End Sub
(Kendinize uyarlayın)
Shell "explorer http://www.cansoft.com.tr"(Programda İnt.Adres koyma

arkadaşlar burda tam anlatamadığıma inanıyorum programımı 11Formdan oluşan içinde telefon rehberleri,öğrenci tanıtım form notlar veli+öğrenci bilgileri+kişisel kayıt formu ve dahası irtibata geçecek olan arkadaşlara exe. uzantısı olarak gösteririm ogulcan_ordu@hotmail.com
26.06.1990 BURSA
Çok yakında dekont ve kütüphane programımla karşınızdayım.
Tekrar ediorum ileride çok kapsamlı bi programın temelidir ve tasarım açısından sade ve zengindir
SAYGILAR...

can
ogulcan_ordu@hotmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2018 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.