Programalama > ADO.NET - ADO

----  kayit.aspx ------ 

<%@ page language=”vb” src=”kay.vb” inherits=”kay” AutoEventWireUp=”False” %>  
<html>
<head>
<title>Mail denemesi</title>
</head>
<body>
<form id="formkay" runat="server">
<asp:label id=”txtad” runat=”server”>Adynyz:</asp:label><asp:textbox id="ad" runat="server" /><br>
<asp:label id=”txtmail” runat=”server”>Mail Adresi:</asp:label><asp:textbox id=”email” runat=”server” /><br>
<asp:label id=”txtusern” runat=”server”>Kullanycy Adynyz:</asp:label><asp:textbox id=”usern” runat=”server” /><br>
<asp:label id=”txtsifre” runat=”server”>?ifreniz:</asp:label><asp:textbox id=”sifre” runat=”server” /><br>
<asp:button id="cmdkay" runat="server" text="kayyt" />
</form>
</body>
</html>

Basit bir  kayyt sayfasy olu?turduktan sonra ?imdi arkaplanda çaly?acak olan kay.vb dosyamyzy olu?turalym.

------ kay.vb -----

Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports system.Web.UI.WebControls
Imports System.Web.UI.HtmlControls
Imports System.Web.Mail
Public Class kay
    Inherits System.Web.UI.Page

	Protected WithEvents ad as System.Web.UI.WebControls.Textbox
	Protected WithEvents email as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents usern as System.Web.UI.WebControls.Textbox
Protected WithEvents sifre as System.Web.UI.WebControls.Textbox
	Protected WithEvents cmdkay as System.Web.UI.WebControls.Button

Private strconnection As String ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("veritabanim.mdb") &";Persist Security Info=False"
	Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 
	end sub

	sub SendIntroMail
	Dim msgIntro as New MailMessage
	msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML
	msgIntro.To = email.text
	msgIntro.From = "www.sitem.com"
	msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim")
	msgIntro.Priority = MailPriority.High
	msgIntro.Subject = "Sitemize Ho?geldiniz"
	msgIntro.Body = "www.sitem.com adresine kaydynyz ba?ary ile yapyldy.Ylginize Çok te?ekkürler"
	SmtpMail.Send(msgIntro)
	end sub
Private sub cmdkay_Click(Byval Sender as System.Object, Byval e as System.EventArgs) Handles cmdkay.Click

	Dim strSelect As String 
	strSelect = "SELECT * FROM tbluser "
Dim con as New OleDBConnection(strConnection)
Dim cmd As New OleDBCommand(StrSelect, con)
Dim adapter as New OledbDataAdapter(cmd)
Dim dsvt As New DataSet()

Try 

con.Open()


adapter.FillSchema(dsvt, SchemaType.Mapped, "tbluser")

Finally 
If not con is nothing then con.close()
End try

Dim rownew As DataRow
rownew = dsvt.Tables("tbluser").NewRow
rownew("ad") = ad.Text
rownew(“email”) = email.Text
rownew(“usern”) = usern.Text
rownew(“sifre”) sifre.Text

dsvt.Tables("tbluser").Rows.Add(Rownew)

Dim intAdded As Integer
Try
Dim cb As New OleDBCommandBuilder(adapter)
adapter = cb.DataAdapter
con.Open()
intAdded = adapter.Update(dsvt, "tbluser")
Finally
If not con Is Nothing Then con.Close()
End Try

if intAdded > 0 Then
SendIntromail
end if
End sub
End class

	Burada normal kayyttan farkly olarak yukaryda gördü?ünüz gibi kayyt ba?aryly oldu?unda SendIntromail komutu ile kullanycynyn vermi? oldu?u mail adresine mail gönderiyoruz. SendIntroMail komutunu incelersek;

	sub SendIntroMail 
‘ Mesajymyzy tanytyyoruz
	Dim msgIntro as New MailMessage  

‘ Mail formatyny belirliyoruz
	msgIntro.BodyFormat = MailFormat.HTML 

‘ mailin gidece?i adresi email textbox’yndan alyyoruz
	msgIntro.To = email.text 

‘ mailin kim tarafyndan gönderildi?i
	msgIntro.From = "www.sitem.com"  

‘ E?er cevaplanyrsa kime gelece?i
	msgIntro.Headers.Add("Reply-To","emailadresim") 

‘ mailimizin önem derecesi
	msgIntro.Priority = MailPriority.High 

‘ Mail konumuz
	msgIntro.Subject = "Sitemize Ho?geldiniz" 

‘gönderdi?imiz mailin içeri?i
	msgIntro.Body = "www.sitem.com adresine kaydynyz ba?ary ile yapyldy.Ylginize Çok te?ekkürler"  
	SmtpMail.Send(msgIntro)
	end sub

	Burada gönderdi?imiz mail’in içeri?ine üye olan kullanycyn adyny da ilave etmek isterseniz (Örn. Sayyn Ali ) typky gidecek mail adresinde oldu?u gibi ad.text komutunu ekleyebilirsiniz. Ve son olarak syra geldi üye kaydy yapaca?ymyz veritabanyna.Onu da download edebilirsiniz. Yada kendiniz olu?turabilirsiniz.Yapmanyz gerekenler oldukça basit.
	Ylk önce yeni bir Access veritabany olu?turun ve veritabanim.mdb adyny verin. Daha sonra bu veritabanynyn içine tbluser adly bir tablo olu?turun ve içine 4 sütun ekleyin.Bunlaryn adlary da ad, email, usern, sifre olacak


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.